Szépségszakma.hu

A szakemberek weboldala

Cégadatbázis - Kozmetika, Fodrászat, Sminkes, Kéz,-és lábápoló, Kellékes

Szolgáltatási Feltételek

 
SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK
Cégadatlap megjelentetésére

A cégadatbázis ismertetése, látogatottsági információk a Szépségszakma.hu oldalról!
Online megrendelőlap.

1.    A Szolgáltatás tárgya:

Cég adatlap elhelyezése a www.szepsegszakma.hu weboldalon, a 'Cégadatbázis'* menüpontban.

Megjelenés időtartama: 1 év

2.    Szolgáltatási díjak:

Megjelentetés díja egy kategóriában történő megjelenés esetén: 2 100 Ft  / hó (25 000 Ft/év)
Megjelentetés díja kettő kategóriában történő megjelenés esetén: 2 600 Ft  / hó (31 000 Ft/év)
Megjelentetés díja három kategóriában történő megjelenés esetén: 3 000 Ft  / hó (36 000 Ft/év)

A feltüntetett szolgáltatási díjak 2017. augusztus 30.-tól, visszavonásig érvényesek!

Cégadatbázisban választható „Kategóriák”:

•    Cégek – Kozmetika
•    Cégek – Fodrászat
•    Cégek – Kéz-, és lábápolás
•    Cégek – Smink
•    Cégek – Kellékesek Budapesten
•    Cégek – Kellékesek Vidéken

•    Cégek – Oktatás, képzés


 
3.    Szépségszakma.hu független szakmai portáloldal, továbbiakban, mint Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

3.1.  A Szolgáltató jogosult a megjelentetni kívánt cégadatlap szövegét és tartalmát ellenőrizni. Ha a
Megrendelő által leadott anyagok sértik szolgáltató érdekeit, vagy filozófiáját, erre őt a Szolgáltató írásban, az ok megjelölésével figyelmezteti.
3.2. Szolgáltató a szépségszakma.hu weboldalon, más cikkekben, linkgyűjteményekben is hivatkozhat (linkelhet) Megrendelő adatlapjára
3.3.  Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő által elküldött anyagok alapján elkészíti, megrendelő adatlapját és azt megjelenteti a „Cégadatbázis” menüpont alatt legfeljebb 4 oldal terjedelemben.
3.3.    Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő által kért módosításokat, évente legfeljebb 2 alkalommal díjmentesen elvégzi.
3.4.   Szolgáltató kötelezettséget vállal azért, hogy Megrendelő az adatlapjában igény szerint fényképeket helyez el (összesen 2 Mb terjedelemben), de videó fájlokat, csak külső eléréssel illeszt be, saját tárhelyén azokat nem tárolja!


4.  MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1.  Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Szerződés 2. pontja szerint fizetendő éves díjakat esedékességükkor megfizeti.
4.2.  A teljesítés feltétele, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által, a megjelenéshez szükséges anyagot legkésőbb a megjelenést megelőző munkanapig megkapja. Az adatlap nem tartalmazhat jó erkölcsbe, törvénybe, vagy hatályos jogszabályba ütköző (pl.: pornográf, uszító) mozgó- vagy állóképet, hangot, feliratot és nem sértheti harmadik személy (pl. szerzői) jogát.
4.3. Megrendelő, kifogásait az Adatlap megjelentetésétől, illetve megváltoztatásától számított 3 munkanapon belül köteles írásban jelezni Szolgáltató felé. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli.


5.  A SZERZŐDÉS HATÁLYA

5.1.  A jelen szerződés Megrendelő által e-mailben elküldött megrendeléstől számított egy évig él. Szerződő felek a szerződés meghosszabbításáról annak lejárta előtt újabb megrendelés alapján megállapodhatnak.

6.  DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1.  A Cégadatlap szolgáltatás díja. A megjelentetés után fizetendő díj mértékét a Szerződés 2. pontja tartalmazza.
6.2.  A díjak előre esedékesek. A díjat Megrendelő banki átutalással fizeti meg Szolgáltató részére, mely, alapján Szolgáltató kiállítja a számlát és azt postázza a kiállítás napjától számított 10 naptári napon belül. Szolgáltató számlaszáma: Kerti Attila Ev:  Budapest Bank / 10102103-88963400-01000007

7.  FELELŐ SSÉGI SZABÁLYOK
7.1.  A Szolgáltató szavatol azért, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás mindenben alkalmas a szerződésszerű teljesítésre, ennek megfelelően a jelen Szerződés érvényességi ideje alatt Megrendelő adatlapja elérhető legyen.
7.2.  Abban az esetben, ha a szolgáltatás hozzáférhetetlensége egyik félnek sem felróható okból következik be, ilyen esetben a kiesett szolgáltatási idővel köteles meghosszabbítani a lejárat dátumát.
7.3.  Megrendelő szavatosságot, és felelősséget vállal azért, hogy Szolgáltatónak az Adatlap Internetre helyezéséhez és Interneten tartásához rendelkezésre bocsátott védjegyek, szövegek, elektronikus, grafikai- és hang-elemek jogszerűen felhasználhatók, és ezek felhasználási jogát Szolgáltató részére biztosítja. 
7.4.  Szolgáltató kizárja felelősségét az Adatlap félrevezető, valóságnak nem megfelelő, jogszabályt sértő tartalma által okozott minden kár, igény, eljárás, büntetés, bírság és egyéb hátrányos jogkövetkezmény alól. Megrendelő vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja Szolgáltatót a fentiek bármilyen előfordulása esetén.
7.5.  Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy indokolási kötelezettség nélkül, szabad mérlegelése szerint az adatlap Internetre helyezését elutasítsa. Az elutasítás tényét haladéktalanul közli Megrendelővel.

8.  IRÁNYADÓ JOG
8.1. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére kölcsönösen alávetik magukat a Szolgáltató mindenkori székhelye, jelenleg a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve ügyértéktől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
8.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire. Jelen Szerződésben szereplő kifejezéseket és jogintézményeket - ha jelen Szerződés másként nem rendelkezik - a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni.

Szépségszakma.hu
Kerti Attila e.v.